Digitaliserede data på Nationalmuseet - Projektbeskrivelse


Nationalmuseet pilotprojekt til Kulturnet Danmark er etableret som et samarbejde mellem flere af museets afdelinger. Der er nedsat en intern styregruppe, bestående af museumsinspektørerne Tine Wanning fra Nationalmuseets Dokumentationcenter, Jørgen Jensen fra Danmarks Oldtid og Middelalder samt Henrik Jarl Hansen fra Det kulturhistoriske Centralregister (projektansvarlig).

Pilotprojektet omfatter et samarbejde mellem Nationalmuseets Dokumentationscenter og Det kulturhistoriske Centralregister om at tilgængeliggøre et udvalg af de hidtil digitaliserede arkæologiske data via Kulturnet Danmark.

Målgruppen er primært den arkæologisk-historisk interesserede person, men materialet vil blive tilrettelagt således, at det bør kunne fange den nysgerrige Internet-besøger, ligesom det vil kunne anvendes af uddannelsesinstitutionerne.

På Nationalmuseet findes allerede store mængder af digitaliseret kulturhistorisk materiale. Indtil nu er ca. 800.000 genstande registreret i tekst, heraf 180.000 også som billeder i genstandsregistreringssystemet GENREG. Denne registrering forestås af Dokumentationscenteret. Fund og Fortidsminder (DKC) indeholder oplysninger på digital form om ca. 134.000 kulturhistoriske fund og fortidsminder fra hele landet. Informationerne baserer sig dels på indberetninger fra landets kulturhistoriske museer og dels på et omfattende arkivmateriale (sognebeskrivelsen) på Nationalmuseet.

Vores overordnede mål er at koordinere disse to store databaser på en sådan måde, at, man som bruger kan søge ind på en given region i landet og her få adgang til gamle og nye tekster og billeder om de arkæologiske findesteder og genstande samt at se billeder af dem. Man kan desuden søge udvalgte fund i databasen på baggrund af kriterier som type og datering og derefter vælge at se udbredelsen af de valgte fund på oversigtskort.

Inden for pilotprojektets rammer er det kun realistisk at sammenarbejde en delmængde af oplysningerne i de to store databaser, og det er derfor besluttet at tage udgangspunkt i fund fra Danmarks bronzealder. Projektet vil koncentrere sig om de store bronzealderhøje, deres indhold og fundhistorie samt periodens øvrige spektakulære fund. Med udgangspunkt i kendte lokaliteter som Egtved og Borum Eshøj, og fund som bronzelurerne og solvognen er der meget at fortælle både i tekst og billeder om højene, genstandene og deres historie, ligesom der kan desuden trækkes linjer til de øvrige forhistoriske perioder og til de naturhistoriske discipliner som kulstof 14 dateringsmetoden, pollenanalysen og dendrokronologien.

En medvirkende årsag til at valget er faldet på netop denne periode er, at man i Europarådets regi i disse år gennemfører en international bronzealderkampagne og at Nationalmuseet som en udløber heraf i efteråret 1998 åbner en stor udstilling, der senere skal vises i både Bonn og Paris. Det er vores intention at videreudvikle projektet, således at resultatet kan integreres i denne udstilling.

Tekst og billeder vil blive tilrettelagt ved brug af de standarder, som er tilpasset Internettet.

Da projektet tager sit udgangspunkt i materiale, der i årenes løb er indsamlet og registreret af Nationalmuseet, vil der ikke opstå problemer omkring ophavsretten i forbindelse med gennemførelsen af kernen i projektet. Vi ønsker dog også at inddrage publicerede tegninger, fotos og landkort. I disse tilfælde vil Nationalmuseet afklare copyrighten med rettighedsindehaverne, før det pågældende materiale bliver stillet til rådighed via Internettet.

Der vil i projektforløbet blive lagt stor vægt på formidlingsperspektivet, og det er en selvfølge, at man på Nationalmuseets WWW server undervejs vil kunne følge projektets fremadskriden. Det er desuden hensigten løbende at holde kontakt med de under Kulturnettet nedsatte vidensgrupper. Efterfølgende vil der blive udarbejdet en rapport over forløbet, hvor der blandt andet vil blive lagt vægt på de erfaringer, som eventuelt kan influere på den fremtidige registrering på Nationalmuseet. Resultaterne fra projektet vil ligeledes blive formidlet elektronisk og via konferencer og trykte publikationer.

Projektet gennemføres over en periode på 9 måneder med igangsættelse den 1. april 1995. Der er allerede nedsat et internt koordineringsudvalg og truffet aftaler med projektmedarbejdere. Der er ligeledes foretaget en foreløbig afgrænsning af pilotprojektet.

I den første projektmåned (april) gennemføres et forstudie med henblik på at foretage en endelig udvælgelse af data. I perioden maj til medio oktober vil der ske en bearbejdning og koordinering af informationer fra GENREG og DKC, ligesom der vil blive udarbejdet en prototype til præsentation af data. Nødvendige nyoptagelser samt digitalisering af eksisterende tegninger og landkort igangsættes d. 1. juli og afsluttes i løbet af november måned. Det udvalgte materiale redigeres og præsentationsapplikationer færdiggøres i årets sidste måneder, således at projektet kan afsluttes og resultatet gøres tilgængelig på Internettet med årets udgang. Der vil på dette tidspunkt ligeledes ske en opsummering af projektforløbet samt blive udarbejdet en endelig afrapportering.

Styregruppen vil sammen med medarbejdere fra Fund og Fortidsminder og Dokumentationscenteret indgå i arbejdet som en del af museets medfinansiering af projektet. Styregruppen forventes at lægge tilsammen 6 måneders arbejde i projektet (150.000 kr), hvortil kommer en eller flere systemmedarbejdere i 5 måneder (100.000 kr). Desuden stiller afdelingerne hardware til rådighed i form af et digitalt kamera (100.000 kr) og to PC (50.000 kr). Nationalmuseets forventede medfinansiering bliver således på 400.000 kr.

For det ansøgte og bevilgede beløb (515.000 kr) er der indtil videre foretaget følgende dispositioner. Cand. phil Vibe Ødegaard ansættes i perioden 1.april til 31. december 1996 til at gennemføre koordineringen og redigeringen af data (225.000 kr). Fotograf Arnold Mikkelsen ansættes i 4 måneder fra d. 1. juli til at forestå nyoptagelser m.v. (80.000 kr) og systemplanlægger Peter Skovby Larsen ansættes i 2 måneder til at arbejde med den tekniske side af sagen (60.000 kr). Først efter d. 1. april vil der blive truffet beslutninger vedrørende de resterende poster.

Nationalmuseet har på nuværende tidspunkt endnu ikke andre konkrete projekter planlagt for Kulturnet Danmark.

På styregruppens vegne

Henrik Jarl Hansen